Disclaimer

De inhoud van www.novuminitium.nl is met de grootste zorg samengesteld en we trachten de meest actuele, betrouwbare en correcte informatie weer te geven. Hoewel Novum Initium tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Novum Initium expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze site aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Novum Initium garandeert niet dat deze site foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Novum Initium hyperlinks naar andere site (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat Novum Initium altijd de op of via deze site aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Novum Initium aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke sites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke sites, is door Novum Initium niet geverifieerd.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies om bepaalde functionaliteiten aan te kunnen bieden  en uw gebruik van onze site geanonimiseerd te kunnen analyseren. Voor meer informatie verwijzen we naar onze privacy verklaring (https://www.novuminitium.nl/privacy)

Overname teksten

Op alle teksten en afbeeldingen van deze site rusten rechten, waaronder auteursrecht. Voor overname en/of (gedeeltelijk) gebruik van zowel teksten en/of beeldmateriaal dient u voorafgaand uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Novum Initium. Een verzoek tot het krijgen van voornoemde toestemming voor het gebruik van teksten en/of ander (beeld)materiaal van de site kunt u sturen aan de Novum Initium via het mailadres info@novuminitium.nl.
Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluit Novum Initium iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s, fotomateriaal en overige inhoud van deze site zijn van Novum Initium en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo’s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met Novum Initium.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Novum Initium  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door eventuele gebreken, vertraging of andere onvolkomenheden, in het bijzonder voor onvolledigheden, niet actuele of onjuiste informatie op de site dan wel die voortvloeit uit enig gebruik of consultatie van de site. Novum Initium accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, (gevolgen van) het gebruik of verkregen informatie van andere site en/of informatiebronnen via de op de site van Novum Initium vermelde buttons of links.

Toepasselijk recht

Op deze site en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Novum Initium behoudt zich het recht voor de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van het merk Novum Initium in woord of beeld is uitgesloten voor derden. Het (her)gebruiken en kopiëren van het beeldmerk van Novum Initium en/of ander (beeld)materiaal dat onder meer via de site en/of social (media) netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter, is gepubliceerd, is ten strengste verboden.